• XIII edycja konkursu fotograficznego
  • XIII edycja konkursu fotograficznego
  • XIII edycja konkursu fotograficznego


Regulamin Konkursu

organizowanego przez Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod nazwą „Ekologia w Obiektywie”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny [„Konkurs”].

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa [„Organizator”].

§ 3

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się 14 października 2013 i kończy 4 listopada 2013 o godzinie 24:00.

3. Tematem przewodnim konkursu jest „Lepsze życie”.

4. Zdjęcia przesłane na Konkurs muszą być wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 i muszą spełniać wymogi Regulaminu.

5. Przyjmowane będą zdjęcia pojedyncze, wykonane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

6. Do konkursu można zgłaszać prace zarówno nieprzetworzone, jak i modyfikowane (retuszowane) poprzez obróbkę w programach graficznych.

7. 7. Organizator oczekuje na fotografie, będące autorską interpretacją hasła przewodniego – „Lepsze życie”, odpowiadające na pytanie o osobisty wymiar tego określenia (przykładowe pola interpretacji to szczęście osobiste, spełnienie zawodowe, bezpieczeństwo, wygodą i komfort życia, zdrowie najbliższych, towarzystwo zwierząt, piękno roślin; różnorodne aspekty środowiskowe, cywilizacyjne, społeczne, zapewniające satysfakcjonującą jakość życia).

§ 4

1. Całkowita wartość puli nagród (nagrody i wyróżnienia), przeznaczonych przez Organizatora na wygrane, wynosi 5 000 zł netto (kwota słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi jednocześnie górną granicę finansowej odpowiedzialności Organizatora z tytułu Konkursu.


2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na treść Regulaminu i musi go zaakceptować wypełniając Zgłoszenie konkursowe [„Formularz zgłoszeniowy”] na stronie www.ekologiawobiektywie.pl.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

1. Uczestnikami Konkursu [„Uczestnik”] mogą być wszyscy pełnoletni fotografujący – amatorzy oraz profesjonaliści..

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub Agencji Omega Communication, a także członkowie Jury, jak również osoby współpracujące z Organizatorem i/lub Agencją Omega Communication oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wskazanych pracowników, członków Jury i współpracowników.III. PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁASZANIE PRAC

§ 1

1. Prace mogą być zgłaszane jedynie drogą internetową poprzez stronę www.ekologiawobiektywie.pl. Organizator zastrzega sobie poniższą procedurę zgłaszania prac:
a) Aby uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie musi założyć konto na stronie www.ekologiawobiektywie.pl podając prawidłowe dane osobowe zgodne z Formularzem Zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko, godło uczestnika konkursu (pseudonim słowny nie powiązany z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej fotografie i nie zawierający treści obraźliwych), datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz musi zaakceptować wszystkie warunki regulaminu i wymagane oświadczenia.
b) Po wypełnieniu formularza on-line uczestnikowi konkursu zostanie przesłany na wskazany adres e-mail link aktywujący konto.
c) Po kliknięciu w link konto zostanie aktywowane i uczestnik będzie mógł przesłać fotografie na konkurs.
d) W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych bądź braku akceptacji regulaminu i odpowiednich oświadczeń, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zgłoszenia.
e) Uczestnik nie jest zmuszony do przesłania wszystkich zdjęć podczas jednej sesji logowania do serwisu. Podczas rejestracji otrzyma dane umożliwiające wielokrotne logowanie do witryny konkursowej i swojego konta zgłoszeniowego.
f) Uczestnik Konkursu może zgłosić zdjęcia w każdym momencie jego trwania aż do jego zakończenia (nie ma możliwości ich usuwania lub podmieniania)

2. Prace mogą być zgłaszane na Konkurs tylko w postaci plików elektronicznych i muszą spełniać następujące warunki techniczne:
Kategoria 1 - zdjęcie tradycyjne wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym
Organizator w tej kategorii oczekuje zdjęć  kolorowych, czarno białych, panoramicznych, innych
Kategoria 2 - makrofotografia wykonana cyfrowym aparatem fotograficznym
W tej kategorii organizator oczekuje zdjęć wykonanych w technice makrofotografii, czyli w skali co najmniej 1:1 (zapis na matrycy jest w dokładnie rzeczywistej wielkości) lub większej (np. 2:1, gdzie obraz jest dwa razy większy niż w rzeczywistości)
W obu kategoriach: kategoria 1 i 2 dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym cyfrowym aparatem fotograficznym, poddane jedynie lekkiej modyfikacji polegającej na korektach barw, korekcie kontrastu, nasycenia czy ostrości, dokonywane w całym obszarze fotografii lub w całym kadrze, a nie na wycinkach lub fragmentach Zdjęcia. Zmiany w powyższym dopuszczalnym zakresie dotyczą zarówno wywołania plików RAW/CR/DNG/SRF jak i modyfikacji pliku wyjściowego z aparatu – JPG. Ingerencja miejscowa lub punktowa kwalifikuje już prace do kategorii „Zdjęcia przetworzonego cyfrowo". Zdjęcia powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli (należy pomnożyć szerokość i wysokość zdjęcia w pikselach, np. zdjęcie o rozmiarze 2500 x 1655 pikseli ma 4 162 500 pikseli, czyli 4,1 miliona pikseli). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.
Kategoria 3 - zdjęcie przetworzone cyfrowo
W tej kategorii dopuszczone są wszelkie metody obróbki plików zdjęciowych za pomocą programów komputerowych (fotomontaże, retusze, edycje itd.).
Pliki w formacie JPG zgłaszane do konkursu powinny mieć maksymalna jakość (bez kompresji) i rozmiar minimum 4 milionów pikseli. wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB.


3. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w poszczególnych kategoriach technicznych, ale w sumie ich liczba nie może przekroczyć 10  szt.

4. Podczas zgłaszania prac uczestnik wypełni odpowiednie pola formularza zgłaszania fotografii aby każdy plik był opatrzony:
a) data wykonania zdjęcia;
b) tytułem;
c) opisem (do 300 znaków)
d) kategorią.

5. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego zgłoszenia konkursowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokończone i wadliwe transfery plików zgłoszeniowych wynikające z niestabilności działania łącza internetowego Uczestnika konkursu lub problemów po stronie użytej przez niego przeglądarki internetowej.IV. PUBLIKACJA ZDJĘĆ  W SERWISIE www.ekologiawobiektywie.pl

1. Zdjęcia przesłane przez uczestnika konkursu będą publikowane w serwisie www.ekologiawobiektywie.pl po weryfikacji moderatora. Organizator zastrzega sobie 24h na dopuszczenie do publikacji przesłanej fotografii.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych pod katem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi za obraźliwe.

3. Zdjęcia publikowane w serwisie będą opatrzone tytułem oraz opisem podanym przez uczestnika konkursu.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

§ 1

1. Przesłanie Organizatorowi zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne:
1.1 z zapewnieniem, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich;
1.2 z udzieleniem zgody na okres trwania Konkursu na prezentowanie Zdjęcia poprzez publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, w prasie, Internecie, Intranecie oraz TV;
1.3 z wyrażeniem zgodę na udział przesłanej fotografii w Głosowaniu Internautów, określonym odrębnym regulaminem;
1.4 z oświadczeniem, iż osoby występujące na zdjęciu wyraziły zgodę na przesłanie i prezentowanie zdjęcia i stwierdziły, że zdjęcie to nie naruszy ich dóbr osobistych;
1.5 z zapewnieniem przez Uczestnika i zobowiązaniem się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania ze Zdjęcia zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty Organizatora wynikające z tych roszczeń.

2. Wygrana Zdjęcia bądź jego wyróżnienie w Konkursie jest dodatkowo równoznaczne:
2.2 z udzieleniem Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do:
a) prezentowania wygranego bądź wyróżnionego Zdjęcia na stronach: www.ekologiawobiektywie.pl, www.bayer.com.pl, oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych, związanych z konkursem fotograficznym „Ekologia w Obiektywie”;
b) dokonania przez Organizatora opracowania przesłanego Zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Zdjęcia na ww. stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jego charakter.
2.3 z udzieleniem Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora Zdjęcia na potrzeby Konkursu, w szczególności na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, marketingowych, prasowych i innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z Konkursem.

3. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do któregokolwiek ze zgłoszonych przez niego w ramach Konkursu zdjęć .VI. JURY, WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY

§ 1

1. Nadesłane prace będą oceniane w jednej grupie: zdjęcie pojedyncze.

2. Do 29 listopada 2013 Jury, wybrane przez Organizatora, dokona oceny prac i przyznania nagród. Wówczas też zostanie określony termin publicznego ogłoszenia zwycięzców.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, do której Jury dokona oceny prac i przyznania nagród.

4. Nagrodami w konkursie są:
Nagroda Grand Prix – 3 000 zł netto
Dwie nagrody po 1 000 zł netto
5. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznawania Nagrody Grand Prix, jak również przyznania dodatkowych wyróżnień . Decyzja Jury jest ostateczna.
6. Każda z prac fotograficznych może być nagrodzona  tylko jeden raz.
7. Organizator pokrywa koszty podatku od nagród dla Uczestników.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
9. Uczestnik otrzymujący Nagrodę otrzymuje także Dodatkową Nagrodę Pieniężną w wysokości 11,11% kwoty nagród, o których mowa powyżej. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do potracenia z wartości otrzymanych nagród, Dodatkowej Nagrody Pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

10. Wybrane przez Organizatora prace fotograficzne, w tym te którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie, zostaną wystawione na pokonkursowych wystawach fotograficznych.

§ 2

Przyjmuje się, że Uczestnikiem uprawnionym do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w Zgłoszeniu konkursowym. Organizator informuje, ze jedynie prawidłowo zarejestrowane osoby będą miały prawo do odbioru ewentualnych wygranych.

§ 3

1. Wybrane przez Organizatora prace fotograficzne, w tym te, którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie, zostaną wystawione na pokonkursowej wystawie fotograficznej w serwisie www.ekologiawobiektywie.pl bezterminowo.
2. Organizator nie zwraca plików prac fotograficznych przekazanych mu w związku z udziałem w Konkursie, którym nie przyznano nagrody lub wyróżnienia.

§ 4

1. Organizator zawiadomi Uczestników o nagrodzie Grand Prix i pozostałych nagrodach w terminie 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia decyzji telefonicznie lub/i e-mailem na podane w Formularzu Zgłoszeniowym dane wskazując dokładny adres i godzinę ceremonii wręczenia nagród, podczas której wręczone zostaną nagrody. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu Organizator przekaże nagrody lub ich równowartość na wybrany przez siebie cel społeczny.
2. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę Grand Prix oraz pozostałe nagrody, przyjeżdżają na ceremonię wręczenia nagród na własny koszt.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ceremonii wręczenia nagród. W takiej sytuacji nagrodę Grand Prix oraz pozostałe nagrody Organizator przekaże uczestnikom, którzy je otrzymali, w sposób przez siebie wybrany.
4. Uczestnik zobowiązany jest do informowania lub/i aktualizowania danych podanych w formularzu zgłoszeniowym w przypadku każdorazowej zmiany swojego adresu i telefonu kontaktowego. Niedopełnienie tego obowiązku, skutkiem którego zostanie wysłane przez Organizatora zawiadomienie na nieaktualny adres podany w Zgłoszeniu konkursowym, obciąża Uczestnika lub uniemożliwia mu odebranie nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w Internecie pod adresem: www.ekologiawobiektywie.pl
2. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu zgłaszane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 2

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.

§ 3

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zostali poinformowani o: zakresie zbierania danych osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i dobrowolności podania danych osobowych.

§ 4

Regulamin wchodzi w życie 4 października 2013.

Kalendarium

14 października - 4 listopada

Zgłaszanie prac

do 29 listopada

Obrady Jury